СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

(В строеж)

Стратегическата цел на дружеството е осигуряване на устойчиво развитие, в комбинация с удовлетворяване изискванията и очакванията на заинтересованите страни и намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда. Политиката ни по управление на качеството е основана на следните принципи, които непрекъснато следваме:  основен приоритет са изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни;  определяме и наблюдаваме положителните и отрицателните фактори и условията, свързани с външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за постигане на нашите цели;  определяме и наблюдаваме аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги и свързаните с тях въздействия за жизнения цикъл на услугите;  определяме задълженията си за спазване и планираме действия насочени към тях – спазване на нормативната уредба на Р България, опазване на биологичното разнообразие, влагане на рециклируеми строителни материали. За изпълнението на тези принципи е разработена и внедрена система за управление на качеството, отговаряща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. За осъществяване на стратегическата цел ще овладяваме рисковете и възможностите за да предотвратяваме или намаляваме нежеланите последствия, да подпомагаме желаните последствия, да постигаме подобряване на системата за управление на качеството. Поемаме отговорност за спазването на залегналите в политиката принципи и декларираме, че ще работим с всички сили за постигане оптимални условия и използване на нужните финансови и трудови ресурси за ефективно и ефикасно управление на система за управление на качеството.


Особености на имотаОсобености на региона

5 km
5 km
5 km
km
5 km
5 km